Перейти до основного вмісту

Пакети послуг та картки від Sky Bank

Пакет «SKY» (для клієнтів Банку)

card001 card002

Вигідне поєднання функціоналу та вартості

 • Безкоштовні 4 операції або 8000 гривень в мережі банкоматів на території України
 • Безкоштовне пакетне обслуговування при виконанні умов
 • Безкоштовне поповнення рахунку

Пакет «SKY Gold» (для клієнтів Банку)

card003

Золота картка на кожен день з унікальним дизайном

 • Безкоштовні 4 операції або 15 000 гривень в мережі банкоматів на території України
 • Безкоштовне пакетне обслуговування при виконанні умов
 • Безкоштовне поповнення рахунку
 

Пакет «SKY Преміальний» (для клієнтів Банку)

card004card005

Картка, яка підкреслює ваш статус VIP-клієнта

 • Безкоштовне пакетне обслуговування при виконанні умов
 • Безкоштовний випуск додаткової картки
 • Консьєрж-сервіс 24/7
 • Доступ в Lounge зони аеропортів по всьому світу
 

Пакет «Інвестиційний»

Пакет «Соціальний»

(виплат пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ)


Картка для виплат пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ
•    Безкоштовний випуск та обслуговування картки
•    Безкоштовне зняття коштів в мережі банкоматів та POS терміналів на території України
•    Дохід до 4.5% річних на залишок коштів по картці

Картка ПРОСТІР*

card007

 • Базовий функціонал
 • Мінімальна вартість обслуговування
 • Технологія безконтактних платежів
 

*На даний момент емісію карток ПРОСТІР тимчасово зупинено

 

Умови та порядок надання послуг:

Карти відкривають у відділеннях Банку на підставі:

Попередження:

 Інформація для подорожуючих за кордон

Клієнт має право на відмову від Публічного договору/Угоди-Заяви про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки/про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту, якщо таке право передбачено законом.

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами Угода-Заяв про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки/ про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту, в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Публічним договором/Угодою-Заявою або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання обов’язків згідно з Договором/Угодою-Заявою про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки:

Держатель Картки зобов'язаний негайно (в момент виявлення) заявити до Контакт-центру Банку про втрату/ крадіжку картки або про інші випадки можливого несанкціонованого використання картки, проведення Клієнтом/Держателем картки несанкціонованих операцій за рахунком для здійснення Банком блокування дії картки. Банк не несе відповідальності за платіжні операції, ініційовані за допомогою картки, до отримання заяви про втрату/ крадіжку картки або заяви про несанкціоноване використання картки, проведення Клієнтом/Держателем картки несанкціонованих операцій за рахунком

Блокування дії картки може відбуватися за усним звернення Клієнта до Контакт-центру Банку або до відділення Банку для надання письмової заяви про втрату/ крадіжку картки для зупинення (блокування) її дії. Банк має право відновити дію картки, яку було заблоковано з ініціативи Банку, у разі усунення обставин, що стали підставою для такого блокування. Відновлення дії картки, якщо її блокування ініційовано Держателем картки, здійснюється виключно на підставі письмової заяви Держателя картки..

Витрати, пов'язані із здійсненням блокування дії картки, а також по відновленню дії картки несе Клієнт.

Держатель картки зобов’язаний не передавати картку та її реквізити у користування третім особам і вжити всіх можливих заходів для запобігання Втрати/ крадіжки картки, надійно зберігати картку. Держатель картки зобов’язаний не повідомляти третім особам ПІН, CVV2/CVC2-код, ОТР-паролі (в тому числі паролі та кодові слова) та зберігати його у таємниці, щоб ні за яких умов він не став відомий третім особам, не записувати ПІН на картку та/або на інші предмети, які зберігаються разом з карткою, знищувати всі повідомлення, які містять ПІН, одразу після ознайомлення з їх змістом. Сторони погоджуються, що недотримання Клієнтом передбачених цим пунктом Договору зобов’язань вважається діями чи бездіяльністю, що призводять до несанкціонованого використання ПІН і відповідальність за всі платіжні операції здійсненні із застосуванням ПІН несе Клієнт. У разі втрати (крадіжки тощо) ПК/мобільного телефону із SIM-картою, компрометації ПК (розголошення ПІН-коду/ОТП-паролю/Реквізитів ПК, виникнення підозри, що ПІН-код/Реквізити ПК сталі відомі третім особам, зокрема під час здійснення операції з ПК тощо), а також у разі виявлення Спірних операцій, Клієнт має виконувати вимоги підпункту 4.2.55, 4.2.57 тощо.

Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду за обслуговування операцій з використанням платіжних карток відповідно до діючих Тарифів Банку протягом 30 (тридцяти) днів з дати її нарахування. Якщо комісійна винагорода не була сплачена Клієнтом протягом 30 (тридцяти) днів, така заборгованість визначається простроченою. Плата за послуги, передбачена Тарифами сплачується у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті відкритий рахунок.

Клієнт має право встановити Ліміти на здійснення Клієнтом або Довіреними особами Клієнта видаткових операцій за рахунком Клієнта з використанням ПК. Встановити розмір та строк дії таких Лімітів, а також види операцій за рахунком, які обмежуються, Клієнт має можливість звернувшись до Контакт-центру або у відділення Банку. Довірені особи не мають права змінювати встановлені Клієнтом Ліміти на здійснення видаткових операцій за рахунком Клієнта з використанням Додаткової ПК. Шляхом звернення до Контакт-центру або у відділення Банку з відповідною письмовою заявою, Клієнт має право змінювати встановлені ним Ліміти, крім граничних лімітів з отримання готівки, встановлених НБУ.

Всі ризики, пов`язані зі здійсненням операцій по рахунку після зміни Клієнтом Лімітів, несе Клієнт. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-яке списання коштів з рахунку у разі зміни Клієнтом Лімітів.

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання обов’язків згідно з Договором/Угодою-Заявою про надання послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку з використанням платіжної картки та встановленням кредитного ліміту:

У випадку наявності кредитної заборгованості за рахунком в розрахункову дату обчислюється сума обов’язкового мінімального платежу. У разі непогашення Клієнтом Обов’язкового мінімального платежу до дати закінчення платіжного періоду (включно) місяця, наступного за розрахунковим періодом, непогашена (або погашена неповністю) сума Обов’язкового мінімального платежу вважається простроченою заборгованістю та на неї нараховуються штрафні санкції у розмірі, встановленому Договором.

По факту виникнення простроченої заборгованості платіжна картка Клієнта блокується для видаткових операцій. Після погашення простроченої заборгованості платіжна картка активується для видаткових операцій.

У разі виникнення простроченої заборгованості або несанкціонованого овердрафту, Банк має право списувати з рахунку Клієнта комісію, пеню або нараховувати на суму простроченої заборгованості та несанкціонованого овердрафту процентну ставку, що передбачена Тарифами Банку.